CLB BÓNG ĐÁ CẦN THƠ

Nơi Các Bạn Yêu CLB Bóng Đá T.p Cần Thơ Giao Lưu


  Lich Thi Dau Giai Hang Nhat 2011

  Share

  phuqui1

  Tổng số bài gửi : 6
  Join date : 27/08/2010

  Lich Thi Dau Giai Hang Nhat 2011

  Bài gửi  phuqui1 on Sat Dec 11, 2010 8:54 pm

  LÞch Thi ®Êu l­ît ®I gi¶i bãng ®¸ HNqg n¨m 2011

  Ngµy S©n M• sè Ghi chó
  §éi - §éi
  Thø N¨m
  20/1 Qu¶ng Nam - Viettel
  §ång Nai Berjaya - Nam §Þnh
  Thø S¸u
  21/1
  TP. HCM - Than Qu¶ng Ninh
  Kiªn Giang - XSKT CÇn Th¬
  Xu©n Thµnh GMIC HT - Huda HuÕ
  TDC B×nh D­¬ng - XM Fico T©y Ninh
  SQC B×nh §Þnh - An Giang
  T2, 24/1 Viettel - §ång Nai Berjaya
  Thø Ba
  25/1 Than Qu¶ng Ninh - Kiªn Giang
  XSKT CÇn Th¬ - TP. HCM
  Huda HuÕ - Qu¶ng Nam
  Nam §Þnh - Xu©n Thµnh GMIC HT
  XM Fico T©y Ninh - SQC B×nh §Þnh
  An Giang - TDC B×nh D­¬ng
  Thø S¸u
  18/2 TP. HCM - §ång Nai Berjaya
  XSKT CÇn Th¬ - Nam §Þnh
  Xu©n Thµnh GMIC HT - An Giang
  Huda HuÕ - TDC B×nh D­¬ng
  Qu¶ng Nam - Kiªn Giang
  XM Fico T©y Ninh - Than Qu¶ng Ninh
  SQC B×nh §Þnh - Viettel
  Thø B¶y
  26/2 Than Qu¶ng Ninh - XSKT CÇn Th¬
  Kiªn Giang - TP. HCM
  Qu¶ng Nam - Xu©n Thµnh GMIC HT
  §ång Nai Berjaya - Huda HuÕ
  Nam §Þnh - Viettel
  An Giang - XM Fico T©y Ninh
  TDC B×nh D­¬ng - SQC B×nh §Þnh
  Thø B¶y
  5/3 Than Qu¶ng Ninh - Qu¶ng Nam
  Kiªn Giang - SQC B×nh §Þnh
  Viettel - XM Fico T©y Ninh
  §ång Nai Berjaya - XSKT CÇn Th¬
  Nam §Þnh - TP. HCM
  TDC B×nh D­¬ng - Xu©n Thµnh GMIC HT
  An Giang - Huda HuÕ
  Trang 1

  LÞch Thi ®Êu l­ît ®I gi¶i bãng ®¸ HNqg n¨m 2011

  Ngµy S©n M• sè Ghi chó
  §éi - §éi
  Thø B¶y
  12/3 TP. HCM - TDC B×nh D­¬ng
  XSKT CÇn Th¬ - Viettel
  Qu¶ng Nam - An Giang
  Xu©n Thµnh GMIC HT - Kiªn Giang
  Huda HuÕ - Than Qu¶ng Ninh
  XM Fico T©y Ninh - §ång Nai Berjaya
  SQC B×nh §Þnh - Nam §Þnh
  Thø B¶y
  19/3 TP. HCM - Huda HuÕ
  XSKT CÇn Th¬ - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Viettel - Than Qu¶ng Ninh
  §ång Nai Berjaya - An Giang
  Nam §Þnh - TDC B×nh D­¬ng
  XM Fico T©y Ninh - Kiªn Giang
  SQC B×nh §Þnh - Qu¶ng Nam
  Thø B¶y
  26/3 Than Qu¶ng Ninh - Nam §Þnh
  Kiªn Giang - §ång Nai Berjaya
  Xu©n Thµnh GMIC HT - XM Fico T©y Ninh
  Huda HuÕ - SQC B×nh §Þnh
  Viettel - TP. HCM
  TDC B×nh D­¬ng - Qu¶ng Nam
  An Giang - XSKT CÇn Th¬
  Thø B¶y
  2/4 Than Qu¶ng Ninh - SQC B×nh §Þnh
  Kiªn Giang - Viettel
  Xu©n Thµnh GMIC HT - TP. HCM
  Huda HuÕ - XSKT CÇn Th¬
  Qu¶ng Nam - XM Fico T©y Ninh
  TDC B×nh D­¬ng - §ång Nai Berjaya
  An Giang - Nam §Þnh
  T6, 8/4 Viettel - An Giang
  Thø B¶y
  9/4 TP. HCM - Qu¶ng Nam
  XSKT CÇn Th¬ - TDC B×nh D­¬ng
  §ång Nai Berjaya - Than Qu¶ng Ninh
  Nam §Þnh - Kiªn Giang
  XM Fico T©y Ninh - Huda HuÕ
  SQC B×nh §Þnh - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Trang 2

  LÞch Thi ®Êu l­ît ®I gi¶i bãng ®¸ HNqg n¨m 2011

  Ngµy S©n M• sè Ghi chó
  §éi - §éi
  Thø B¶y
  16/4 Than Qu¶ng Ninh - TDC B×nh D­¬ng
  Kiªn Giang - An Giang
  Viettel - Huda HuÕ
  §ång Nai Berjaya - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Nam §Þnh - Qu¶ng Nam
  SQC B×nh §Þnh - TP. HCM
  XM Fico T©y Ninh - XSKT CÇn Th¬
  Thø B¶y
  23/4 TP. HCM - XM Fico T©y Ninh
  XSKT CÇn Th¬ - SQC B×nh §Þnh
  Xu©n Thµnh GMIC HT - Viettel
  Huda HuÕ - Nam §Þnh
  Qu¶ng Nam - §ång Nai Berjaya
  TDC B×nh D­¬ng - Kiªn Giang
  An Giang - Than Qu¶ng Ninh
  Thø B¶y
  30/4 Than Qu¶ng Ninh - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Kiªn Giang - Huda HuÕ
  Qu¶ng Nam - XSKT CÇn Th¬
  §ång Nai Berjaya - SQC B×nh §Þnh
  Nam §Þnh - XM Fico T©y Ninh
  TDC B×nh D­¬ng - Viettel
  An Giang - TP. HCM
  Trang 3


  LÞch Thi ®Êu l­ît vÒ gi¶i bãng ®¸ HNqg n¨m 2011

  Ngµy S©n M• sè Ghi chó
  §éi - §éi
  T6, 13/5 Viettel - Nam §Þnh
  Thø B¶y
  14/5 XSKT CÇn Th¬ - Than Qu¶ng Ninh
  TP. HCM - Kiªn Giang
  Xu©n Thµnh GMIC HT - Qu¶ng Nam
  Huda HuÕ - §ång Nai Berjaya
  XM Fico T©y Ninh - An Giang
  SQC B×nh §Þnh - TDC B×nh D­¬ng
  T6, 20/5 Viettel - Qu¶ng Nam
  Thø B¶y
  21/5 Than Qu¶ng Ninh - TP. HCM
  XSKT CÇn Th¬ - Kiªn Giang
  Huda HuÕ - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Nam §Þnh - §ång Nai Berjaya
  XM Fico T©y Ninh - TDC B×nh D­¬ng
  An Giang - SQC B×nh §Þnh
  Thø B¶y
  28/5 Kiªn Giang - Than Qu¶ng Ninh
  TP. HCM - XSKT CÇn Th¬
  Qu¶ng Nam - Huda HuÕ
  §ång Nai Berjaya - Viettel
  Xu©n Thµnh GMIC HT - Nam §Þnh
  SQC B×nh §Þnh - XM Fico T©y Ninh
  TDC B×nh D­¬ng - An Giang
  T5, 2/6 TDC B×nh D­¬ng - Huda HuÕ
  T6, 3/6 Viettel - SQC B×nh §Þnh
  Thø B¶y
  4/6 §ång Nai Berjaya - TP. HCM
  Nam §Þnh - XSKT CÇn Th¬
  An Giang - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Kiªn Giang - Qu¶ng Nam
  Than Qu¶ng Ninh - XM Fico T©y Ninh
  T2, 6/6 Viettel - TDC B×nh D­¬ng
  Thø Ba
  7/6 Xu©n Thµnh GMIC HT - Than Qu¶ng Ninh
  Huda HuÕ - Kiªn Giang
  XSKT CÇn Th¬ - Qu¶ng Nam
  SQC B×nh §Þnh - §ång Nai Berjaya
  XM Fico T©y Ninh - Nam §Þnh
  TP. HCM - An Giang
  Trang 4


  LÞch Thi ®Êu l­ît vÒ gi¶i bãng ®¸ HNqg n¨m 2011

  Ngµy S©n M• sè Ghi chó
  §éi - §éi
  Thø B¶y
  11/6 Qu¶ng Nam - Than Qu¶ng Ninh
  SQC B×nh §Þnh - Kiªn Giang
  XM Fico T©y Ninh - Viettel
  XSKT CÇn Th¬ - §ång Nai Berjaya
  TP. HCM - Nam §Þnh
  Xu©n Thµnh GMIC HT - TDC B×nh D­¬ng
  Huda HuÕ - An Giang
  Thø B¶y
  9/7 TDC B×nh D­¬ng - TP. HCM
  Viettel - XSKT CÇn Th¬
  An Giang - Qu¶ng Nam
  Kiªn Giang - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Than Qu¶ng Ninh - Huda HuÕ
  §ång Nai Berjaya - XM Fico T©y Ninh
  Nam §Þnh - SQC B×nh §Þnh
  Thø Ba
  12/7 Huda HuÕ - TP. HCM
  Xu©n Thµnh GMIC HT - XSKT CÇn Th¬
  Than Qu¶ng Ninh - Viettel
  An Giang - §ång Nai Berjaya
  TDC B×nh D­¬ng - Nam §Þnh
  Kiªn Giang - XM Fico T©y Ninh
  Qu¶ng Nam - SQC B×nh §Þnh
  Thø B¶y
  16/7 Nam §Þnh - Than Qu¶ng Ninh
  §ång Nai Berjaya - Kiªn Giang
  XM Fico T©y Ninh - Xu©n Thµnh GMIC HT
  SQC B×nh §Þnh - Huda HuÕ
  TP. HCM - Viettel
  Qu¶ng Nam - TDC B×nh D­¬ng
  XSKT CÇn Th¬ - An Giang
  T6, 29/7 Viettel - Kiªn Giang
  30/7
  Thø B¶y SQC B×nh §Þnh - Than Qu¶ng Ninh
  TP. HCM - Xu©n Thµnh GMIC HT
  XSKT CÇn Th¬ - Huda HuÕ
  XM Fico T©y Ninh - Qu¶ng Nam
  §ång Nai Berjaya - TDC B×nh D­¬ng
  Nam §Þnh - An Giang
  Trang 5
  LÞch Thi ®Êu l­ît vÒ gi¶i bãng ®¸ HNqg n¨m 2011

  Ngµy S©n M• sè Ghi chó
  §éi - §éi
  Thø B¶y
  6/8 Qu¶ng Nam - TP. HCM
  TDC B×nh D­¬ng - XSKT CÇn Th¬
  An Giang - Viettel
  Than Qu¶ng Ninh - §ång Nai Berjaya
  Kiªn Giang - Nam §Þnh
  Huda HuÕ - XM Fico T©y Ninh
  Xu©n Thµnh GMIC HT - SQC B×nh §Þnh
  Thø B¶y
  13/8 TDC B×nh D­¬ng - Than Qu¶ng Ninh
  An Giang - Kiªn Giang
  Huda HuÕ - Viettel
  Xu©n Thµnh GMIC HT - §ång Nai Berjaya
  Qu¶ng Nam - Nam §Þnh
  TP. HCM - SQC B×nh §Þnh
  XSKT CÇn Th¬ - XM Fico T©y Ninh
  Thø S¸u
  26/8 XM Fico T©y Ninh - TP. HCM
  SQC B×nh §Þnh - XSKT CÇn Th¬
  Viettel - Xu©n Thµnh GMIC HT
  Nam §Þnh - Huda HuÕ
  §ång Nai Berjaya - Qu¶ng Nam
  Kiªn Giang - TDC B×nh D­¬ng
  Than Qu¶ng Ninh - An Giang
  Trang 6

  Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2011
  KT. Tæng th­ ký
  Phã Tæng th­ ký
  Ghi chó: Ngµy, giê thi ®Êu chÝnh thøc sÏ ®­îc hoµn tÊt
  sau khi cã lÞch thi ®Êu quèc tÕ: vßng lo¹i WC 2014,
  Olimpic 2012, AFC Cóp........
  D­¬ng NghiÖp Kh«i   Hôm nay: Sat Jan 19, 2019 5:57 am